Medezeggenschapsraad (MR)


Eerst volgende MR vergaderingen:

dinsdag 10 januari. Locatie OBS De Ammers, 19:30

Scholen vinden betrokkenheid van ouders bij school en onderwijs van groot belang en menen dat die een belangrijke invloed heeft op de schoolloopbaan van hun kinderen.
Ouders hechten een groot belang aan goed onderwijs voor hun kinderen en zijn daar dan ook wel degelijk in geïnteresseerd.
Er is een gemeenschappelijk belang; de ontwikkeling en het onderwijs van en aan het kind.
De medezeggenschapsraad (MR) is een orgaan dat door de wet geregeld is. Er zitten drie ouders en drie leerkrachten in.
Deze raad houdt de kwaliteit van het onderwijs bij ons op school in de gaten en onderhoudt contacten met het bestuur van de stichting O2A5.
Zaken die aan de orde komen zijn: het schoolplan, het zorgplan, het formatieplan, de begroting, de PR van de school en ook de schoolgids.
De vergaderingen zijn openbaar.
Elk MR-lid treedt na 2 jaar af en is herkiesbaar. Als U zitting wilt nemen in de MR kunt U zich verkiesbaar stellen. Informatie hierover is te krijgen bij de MR-leden en op school.
Het schoolbestuur(=bevoegd gezag) met meer dan een school stelt een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) in met wettelijk vastgelegde bevoegdheden.
Het bevoegd gezag van de stichting O2A5 heeft tevens gekozen voor het instellen van een “GroepsMedezeggenschapsRaad”(GrMR), verbonden aan een groep van scholen (per gemeente).
De GMR treedt, indien het aangelegenheden betreft die van gemeenschappelijk belang zijn, voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen, in de plaats van de MR van die scholen. De GMR heeft een duidelijk afgebakende, bovenschoolse, positie.
De GrMR functioneert als medezeggenschapsorgaan voor het lokaal onderwijsbeleid en vervult tevens de functie van klankbord voor de GMR.
De leden van de GMR worden  door de GrMR-leden uit hun midden gekozen.
De organisatie van de medezeggenschap is vastgelegd in een medezeggenschapsstatuut.
Zo zijn er door de stichting O2A5,  reglementen voor de hierboven genoemde raden, na inspraak, vastgelegd.
 
Contact: mr@knotwilgobs.nl